C&M Kester

C&M Kester is in 1998 opgericht door Cornee Kester en Marino Kester.
Sinds 2010 is de nieuwbouw groenlabelkas 2 in Honselersdijk in bedrijf gegaan
De nieuwbouw omvat een compleet bedrijf met een oppervlakte van 37.150m² glasopstanden.

 

De kas is bestemd voor de teelt van potplanten op betonvloeren. Voor het planten is een plantrobot geplaatst. De planten worden via een intern transportsysteem naar de kas gebracht. In de kas worden de planten met een robot op hun plaats gezet.

C&M Kester beschikt over de juiste certificeringen m.b.t. duurzaam telen en omgang met medewerkers. Planten die geteeld worden zijn: Fuchsia’s, Portulaca’s, Cyclamen, Kerststerren en potzonnebloemen.

Duurzaamheid

Water
C&M Kester heeft een grote capaciteit aan (regen) wateropvang. Dit om de grote verschillen
tussen natte en droge periode zoveel mogelijk op te kunnen vangen.
Het regenwater wordt opgevangen in 3 bassins, waardoor er jaarrond genoeg water voorradig is. Er wordt geen bronwater gebruikt. De teeltvloeren zijn verbonden met een gesloten systeem, zodat er recirculatie van het water en kunstmest mogelijk is. Er wordt gebruik gemaakt van een eb- en vloedsysteem die aan een gesloten systeem gekoppeld is. Hier vindt 100% recirculatie van het gietwater plaats. Op deze manier is er ook geen uitspoeling naar de bodem. De tijdsduur dat het water op vloeren staat bij het eb- en vloedsysteem wordt afhankelijk van de behoefte (naar gelang het jaargetijden), cultivar en potmaat zo optimaal mogelijk ingesteld.

Het water wat gebruikt wordt voor het schoonspuiten van vloeren/ramen en paden wordt eveneens opgevangen, gefilterd en gerecirculeerd. Ook condenswater van de kwekerij wordt opgevangen en hergebruikt. C&M Kester loost geen water.

 

Natuurbehoud
C&M Kester streeft naar het behoud van de natuur en het verbeteren van de biodiversiteit rondom het bedrijf.
Om de natuur te behouden wordt het gras en onkruid langs de slootkanten regelmatig (1x per maand) gemaaid en gecontroleerd. Bij het maaien van de slootkanten worden bijvoorbeeld broedplaatsen van vogels ontzien. Daar waar slootkanten inzakken worden zij zoveel mogelijk hersteld. Voor het rooien van bomen wordt er voldaan aan de lokale gemeentelijke richtlijnen. (kapvergunning, herinplanting etc.)
Overlast van wild en gevogelte wordt gemeld aan de daartoe bevoegde instanties.
Erfbeplanting wordt goed onderhouden om een zo natuurlijk mogelijk uitstraling van het bedrijf te krijgen.

Afvalstoffen als plastic en papier en karton, worden gescheiden verzameld binnen het bedrijf en zo spoedig mogelijk afgevoerd. Alles wordt zo netjes en natuurlijk mogelijk gehouden. Dit alles om het milieu te behouden.

Medewerkers zijn bijzonder alert op de aanwezigheid van ziekten en plagen in de planten. Er worden ook wekelijks steekproeven gedaan om de planten te testen. Indien er wat geconstateerd wordt zal er eerst geprobeerd worden het op een biologische manier te bestrijden. Mocht dit niet lukken dan zullen er met beperkte mate gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet.

 

Energie
C&M Kester streeft naar bewustwording betreffende het energieverbruik. Er zijn doelstellingen geformuleerd om het energieverbruik te minimaliseren en op welke wijze dit wordt aangepakt.
In 2009/2010 is er compleet nieuwgebouwd (groenlabel) hierbij is er bewust gelet op het met minimaliseren van het energieverbruik door het hele bedrijf te voorzien van een dubbel beweegbaar schermdoek, zon doorlatend en scherm verduisteringsdoek, welke veel energie besparing moet opleveren.
De transportleidingen en het verdeelstuk in het ketelhuis zijn geïsoleerd zodat er zo min mogelijk temperatuur verlies is.
Als de teelt het toelaat wordt het gebruik van de ketel zo laag mogelijk gehouden en als het kan uitgeschakeld. Het verwarmingsnet boven in de kas is extra verlaagd, zodoende zo weinig mogelijk energie verlies. Ook is er bij de nieuwbouw een warmte opslag tank gebouwd, hierin is voor 24 uur voorraad aan warmte opgeslagen.

Gewasbescherming Kg werkzame stof:
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ):
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en Fosfor verbruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Kwekerij C&M Kester heeft 5 mensen in vaste dienst en worden betaald volgens de afspraken gemaakt in de CAO Glastuinbouw. Ook wordt er gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Deze medewerkers worden via het uitzendbureau ook beloond volgens de afspraken vermeld in de CAO. Dit wordt ook jaarlijks gecontroleerd door middel van een verklaring van registratie van Stichting Normering Arbeid.

Om aan te tonen dat de planten onder goede arbeidsomstandigheden geteeld worden zijn er certificaten behaald die afgegeven zijn door een daarvoor geaccrediteerd bedrijf. Er is o.a. een hygiëne protocol en een plan waarin alle arbeidsrisico’s zijn omschreven waar medewerkers ook dagelijks op gewezen worden. Ook krijgen de medewerkers jaarlijks een Veiligheid en gezondheidstraining.

Binnen het bedrijf wordt er sterk gelet op “houding en gedrag” van medewerkers. Wanneer er toch problemen zijn dan hebben de medewerkers de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!