J.C.J. Ruiter – Wever

Het bedrijf J.C.J. Ruiter- Wever is in 1944 aan het einde van de 2e wereld oorlog door Jan Ruiter opgericht. In 1963 werd het bedrijf voortgezet door zijn 2 zonen. In 1988 gingen beide zonen elk met een eigen bedrijf verder. Zoon Jan Ruiter en zijn vrouw Carla Wever gingen toen in Andijk gezamenlijk verder onder de naam J.C.J Ruiter-Wever. Op dit moment wordt het bedrijf gerund door de 2 zonen Niels en Stef. Beide ouders hebben zich in 2012 teruggetrokken uit de directie om de ondernemersdrift van hun zonen ruimte te geven. Met de 3de generatie aan het roer, teelt het bedrijf nu op zo’n 120 ha tulpen in Zuid-Frankrijk, Noord-Holland en Drenthe. Naast de teelt worden er ook tulpenbollen geëxporteerd naar Amerika, Canada, Polen en Rusland. Hiervoor worden er ook nog bollen aangekocht en worden er op jaarbasis 50 tot 60 miljoen bollen omgezet. In de wintertijd produceert het bedrijf van december tot mei 25 miljoen tulpenbloemen. Deze worden allemaal klant specifiek verpakt en verhandeld. In totaal verhandelt het bedrijf ongeveer 30 miljoen bloemen.

Duurzaamheid

Water
95% van het regenwater van erf en daken en 100% van het water van processen binnen het bedrijf wordt opgevangen in een eigen gekeurde wateropslag. Er komt dus niets terecht in het oppervlakte water. Het opgevangen water wordt gebruikt voor diverse waterbehoefte binnen het bedrijf. Denk aan gietwater voor het laten groeien van het product, proceswater, spoelen van bollen na de oogst, doorspoelen sanitair, etc. Regenwater wordt eigenlijk voor alles gebruikt, behalve voor menselijke consumptie. Voor de teelt in de kas word er computergestuurd water gegeven naar behoefte van het product, om op deze manier in de minimale hoeveelheid regenwater en meststoffen te gebruiken. Het water en het fust wordt ontsmet met chloor en waterstofperoxide in plaats van met chemie aangezien chloor en waterstofperoxide biologisch afbreekbaar zijn. De klimaatcellen worden gekoeld met behulp van kou uit het grondwater in plaats van met energie wat veelal gebruikt wordt bij conventionele koeling.

Er wordt gebruik gemaakt van een verwarmingsketel met een rookgascondensor om ook de restwarmte uit de rookgassen te kunnen gebruiken. De nieuwe tractoren die gebruikt worden zijn allen voorzien van schone motoren met ad-blue technologie.
Al het afval van verpakkingen word zo nodig gereinigd en geperst. Het geperste materiaal word gescheiden aangeboden voor duurzame recycling.

Om te voorkomen dat bijvoorbeeld broedende weidevogels niet gestoord worden, letten medewerkers die op het veld werkzaam zijn op de diverse “natuur bewegingen” in het veld. Op deze manier kunnen medewerkers eromheen werken.
Ook word er gezocht naar een automatisch detectie systeem van nesten, om voor werkzaamheden personeel en machines in te lichten. Zodat er om de nesten heen gewerkt kan worden, en de natuur niet verstoort word.

Het bedrijf doet al 5 jaar onderzoek naar het duurzame bemesten en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) op de bollenvelden. Inmiddels wordt al 70% van de eerder gebruikte kunstmest vervangen door organische compost.
Het bedrijf neemt heeft 5 jaar binnen PPL 2.0 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om plaats specifiek te telen. Betrokken bij dit onderzoek zijn ook Agrifirm, Wageningen Research, Bayer Research, Kwenneland en Vantage. Met behulp van GPS en bodemkaarten wordt precies vastgesteld waar bemest of met GBM gewerkt wordt. Dit gebeurt aan de hand van de bodemsituatie en biomassa. Door de installatie van eigen weerstations op de percelen wordt het optimale moment vastgesteld voor het behandelen van de bollen. Hierdoor wordt de drift, de hoeveelheid vloeistof die vervluchtigt in de omgeving, tot een minimum beperkt. Pas als de plant optimaal in staat is om de vloeistof te absorberen wordt gbm toegepast.
Tijdens de productie van bol tot bloem in de kas wordt geen enkel gewasbeschermingsmiddel ingezet. De duurzame manier van telen van Ruiter-Wever wordt door de geaccrediteerde organisaties die certificaten uitgeven dan ook als bijzonder goed gewaardeerd.
Met de huidige kennis van plaats specifiek telen is het bedrijf genomineerd als NPPL deelnemer, met als doelstelling om tot een reductie te omen in het gebruik van GBM tot 35%. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is om na realisatie van de doelstellingen tot adoptie te komen van de techniek onder collega’s.

 

Energie
De kassen zijn voorzien van de modernste klimaatregelsystemen en energieschermen. Door het vermengen van buitenlucht met lucht uit de kas wordt op een duurzame manier een goed klimaat voor de tulpenbollen gecreëerd. Het volautomatische containersysteem waar de tulpen op geteeld worden zorgt voor een optimale kas benutting en een minimale energie behoefte per tulp.

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Ruiter-Wever heeft 7 vaste mensen in dienst. In de “piek”tijden komen daar minimaal 30 uitzendkrachten bij. Al het personeel wordt minimaal gewaardeerd en uitbetaald naar de maatstaven van de CAO Glastuinbouw of Groothandel bloemen en planten. Binnen het bedrijf krijgt een ieder (mits geschikt bevonden) de mogelijkheden om door te groeien naar een andere functie.

Op dit moment worden de mogelijkheden bekeken om arbeidsmigranten zelf te kunnen huisvesten op een hiervoor geschikte locatie op het bedrijf. Dit om te zorgen dat het personeel in goede leefomstandigheden gehuisvest kan worden en daarmee niet het woningaanbod in de omgeving verstoren.

Binnen het bedrijf wordt er op diverse manieren geprobeerd het personeel bij het bedrijf en bij het product te betrekken en wordt een goede sociale band tussen de medewerkers onderling  zeer gewaardeerd.

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!