FlorAmor

FlorAmor is een fusiebedrijf tussen 2 Belgische Azalea bedrijven, ID’flor en De Bruyne, met een decennia lange geschiedenis. Op verschillende locaties worden voornamelijk Azalea’s geteeld. Naast Azalea’s wordt er ook Rhododendron, Clivia en terrasplanten geteeld. Het hoofdkantoor en logistieke draaischijf van het bedrijf is gelegen in Lochristi, het geografische hart van de Vlaamse sierteelt. Binnen FlorAmor is er veel teelttechnisch vakmanschap aanwezig met een sterke focus op innovatie, marketing en toekomstgerichte sales. Met de 2 Azalea merken Flandresse en Hortinno onderscheid FlorAmor zich in de markt.

Het productie areaal onder FlorAmor is inmiddels MPS-GAP en MPS-SQ gecertificeerd. Aangezien FlorAmor het als haar plicht voelt om zorg te dragen voor de natuur, de eigen medewerkers en de consument worden er nu nog grotere stappen gezet op het gebied van biologische teelt. Grootste uitdaging is om mooie, sterke en gezonde producten zo duurzaam mogelijk te telen, tegen kosten die economische te verantwoorden zijn.

Wetende dat de consument blij en gelukkig wordt van de door FlorAmor geteelde producten geeft de medewerkers de motivatie om elke dag weer met veel plezier aan het werk te gaan.

Duurzaamheid

Water
FlorAmor gebruikt regenwater voor de planten. Aangezien voldoende regenwater in de toekomst mogelijk een probleem zou kunnen worden, is er de afgelopen jaren erg veel geinvesteerd in de opvang- en opslagmogelijkheden van regenwater. Regenwater wordt nu opgevangen en opgeslagen in grote bassins. Het water wat aan de planten gegeven en niet opgenomen is, wordt weer opgevangen, gezuiverd en vervolgens weer hergebruikt.

Het watergebruik van FlorAmor heeft geen invloed op de drinkwatervoorzieningen in de regio.

 

Natuurbeheer

Om de natuur te behouden wordt het gras en onkruid langs de slootkanten gemaaid. Tijdens het broedseizoen wordt er niet gemaaid, omdat anders de dieren gestoord kunnen worden. Onkruid wordt op een manuele manier bestreden.

Bij alle locaties is er ruimte over gelaten tussen de kassen en de sloten. Er lopen een aantal schapen om alles netjes te houden. Rondom de verschillende locaties zijn heggen en bloemenperken aangelegd.

Ook is er op een braakliggend perceel een bijenhotel geinstalleerd. Er worden door FlorAmor dan ook geen middelen gebruikt waar stoffen in zitten die neonicotoide bevatten. De bedoeling van het bijenhotel is juist om de populatie bijen en insecten te vergroten.

De genetica van de producten die door FlorAmor geteeld worden, worden geselecteerd op basis van de mate van resistentie tegen ziekten en plagen. Hoe beter de planten daar tegen kunnen, hoe minder gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.

De veredeling van nieuwe Azalea-genetica gebeurt bij een zusterbedrijf. Het vermeerderen van het uitgangsmateriaal doet FlorAmor zelf.

 

Klimaat

Afvalstoffen als plastic en papier worden gescheiden verzameld binnen het bedrijf en vervolgens afgevoerd. Nog belangrijker is dat FlorAmor een afvalplan heeft opgesteld om de hoeveelheid afval te kunnen beperken.

Om gasuitstoot verder te reduceren wordt het groenafval tot compost verwerkt. En om het energieverbruik verder terug te dringen wordt er net iets langer kouder geteeld voordat ze naar de warme kas gaan om de planten bloeiend te krijgen. Het kouder telen is gunstig voor het energieverbruik en helpt ook in de strijd tegen ongedierte.

FlorAmor is altijd op zoek naar leveranciers die zo duurzaam mogelijk proberen te werken. De transporteurs moeten de nieuwste vrachtauto’s met de minste uitstoot hebben en de energieleverancier moet zoveel mogelijk energie kunnen leveren wat op een duurzame manier is opgewekt.

 

FlorAmor is in het bezit van de belangrijkste certificaten, uitgegeven door de internationale certificeringsorganisatie MPS, waaruit blijkt dat de producten op een verantwoorde manier en met respect voor mens en milieu zijn geteeld.

In het bezit van de certificaten MPS-A, MPS GAP en MPS SQ

– MPS-A        ; geeft aan hoe duurzaam de bedrijfsvoering van het bedrijf is.

– MPS-GAP   ; voor bedrijven die aan retailers leveren. Heeft betrekking op traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-GAP is de volgende stap na MPS-A op weg naar verduurzaming

– MPS SQ      ; heeft betrekking op de sociale aspecten binnen de bedrijfsvoering

 

Gewasbescherming Kg werkzame stof: 
Geeft inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Rood staat voor stoffen die erg belastend zijn voor het milieu, oranje staat voor licht belastende stoffen voor het milieu, groen staat voor minimaal belastende voor het milieu (Bron MPS-A)

Energie (GJ): 
Geeft inzicht in het gebruik van de hoeveelheid energie. (Bron MPS-A)

Meststoffen (KG) Stikstof en fosfor gebruik:
Geeft inzicht in het gebruik van Stikstof en Fosfor. (Bron MPS-A)

Mensen

Alle medewerkers van FlorAmor hebben een geschreven arbeidsovereenkomst. Hierdoor worden de medewerkers in staat gesteld om zich van een fatsoenlijk onderkomen te kunnen voorzien.

Er is binnen het bedrijf een kwaliteitshandboek aanwezig waarin alles is vastgelegd. Hierin staat onder andere beschreven dat discriminatie verboden is. Mannen en vrouwen worden gelijk behandeld. Er wordt wel rekening gehouden met het verdelen van het werk. Zwangere vrouwen hoeven uiteraard geen zwaar werk te doen. Elke medewerker krijgt ook de mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen om zich zo binnen het bedrijf op te kunnen werken naar een “hogere” functie.

Er zijn ook seizoensarbeiders werkzaam binnen het bedrijf. Zij draaien mee in het zelfde werkproces als de medewerkers in vaste dienst, dus zij worden ook op dezelfde manier behandeld.

Binnen FloraAmor is er een actieplan opgesteld om de veiligheid en het welzijn van de medewerkers te kunnen garanderen. Jaarlijks wordt er een analyse gemaakt van de arbeidsongevallen. Op basis daarvan worden, indien nodig, extra maatregelen genomen

Gezondheid

Wist u dat bloemen en planten een gezonde uitwerking hebben op de mens?

 • Planten zorgen voor zuivering van de lucht.
  Mensen ademen lucht in, halen zuurstof eruit en ademen kooldioxide uit. Bij planten is het net andersom. Planten halen bij de fotosynthese kooldioxide uit de lucht en zetten dat weer om in zuurstof. De hoeveelheid zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van planten groter en dat maakt het ademhalen makkelijker.
  Luchtzuiverende planten kunnen via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht opnemen. Deze schadelijke stoffen worden vervolgens in de wortels van de plant opgeslagen en afgebroken. Ook kunnen deze planten vieze geurtjes afbreken, waardoor het dus eigenlijk gewoon natuurlijke luchtverfrissers zijn.
  Voor de duidelijkheid; elke (kamer)plant produceert zuurstof, maar niet elke plant zuivert ook de lucht. Luchtzuiverende planten zijn bv. de Spathiphyllum, Calathea, Hedera helix (klimop), Areca palm en de Ficus. Van veel planten is nog niet bekend in welke mate zij een luchtzuiverende werking hebben aangezien zij hierop nog niet zijn getest.
 • Planten zorgen voor een betere concentratie en vermindering van stress
  Planten zorgen voor een ontspannen en betere atmosfeer, ook op het werk. Door de aanwezigheid van planten wordt de werkplek als prettiger ervaren.
  Er blijkt zelfs een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van planten en de productiviteit van medewerk(st)ers.
  De aanwezigheid van planten heeft bovendien een positieve werking op de creativiteit en concentratie van mensen.
 • Planten zorgen voor een minder droge lucht
  Het stofgehalte en de luchtvochtigheid in huis hebben veel met elkaar te maken. Hoe droger de lucht, hoe meer stof er in de lucht zit. Dit kan klachten geven als kriebelhoest, droge huid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Door planten water te geven, verdampt het uiteindelijk weer via de huidmondjes in de bladeren. Planten kunnen daarmee de luchtvochtigheid verhogen, wat de luchtkwaliteit dus ten goede komt.
 • Planten zorgen voor een aangenaam en warm gevoel
  Onderzoek heeft aangetoond dat planten op diverse (subtiele) manieren goed zijn voor mensen. Ze spelen nl. een essentiële rol bij het creëren van een aangename, natuurlijke en rustige omgeving waarin bewogen, gewerkt en/of ontspannen kan worden.
 • Wist u dat bloemen ook een positieve uitwerking hebben op de mens?
  Bloemen kunnen op een magische manier elke ruimte opfleuren. Ze geven een betekenis voor onze emoties als liefde, vreugde, troost, medeleven en verdriet. Bloemen zorgen voor een ontspannend effect op ons gestel. Ze zorgen voor positieve energie in huis en voor een warm gevoel. Kortom; daar wordt iedereen gewoon heel blij van!

Verzorging

Innovatie

De Nederlandse glastuinbouw staat wereldwijd bekend om zijn innovatiekracht. Om de concurrentie vanuit andere delen van de wereld een stap voor te zijn is men continue op zoek naar betere efficiëntie van gebruik van grondstoffen en ruimte. Dit uiteraard zonder op de (top)kwaliteit van het Nederlands product te besparen.

De glastuinbouw in Nederland kan dit hoge tempo van innovatie aan door een sterke relatie tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast wordt er veel kennis uitgewisseld tussen de ondernemers om samen vooruitgang te boeken. Zelfs de bloemenveilingen zijn hier een voorbeeld van als één van de grootste coöperaties ter wereld.
Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van deze innovatiekracht.

 

Biologische bestrijding en geïntegreerde bestrijding
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te minimaliseren en een betere balans te vinden tussen plaagdieren en hun natuurlijke vijanden worden in de kassen natuurlijke vijanden van de plaaginsecten ingezet. Door de intensieve kennisuitwisseling van de kwekers en hun leveranciers zijn kwekers steeds meer in staat om met biologische oplossingen een top kwaliteit product te produceren.

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is een grote motor, afkomstig uit de scheepvaart. Alleen is deze omgebouwd om op aardgas te draaien. Het rendement van deze motor is hoger dan het gebruik van traditionele gasketels. Deze motoren drijven namelijk een generator aan die elektriciteit opwekt. Deze elektriciteit wordt gebruikt in de eigen kwekerij of terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De ‘restwarmte’ die de motor produceert wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De uitlaatgassen kunnen na reiniging zelfs gebruikt worden om de planten te voorzien van CO2. Alles bij elkaar leveren deze motoren een rendement wat wel 20% hoger kan liggen als de traditionele manier van verwarmen (gasketels).

 

Aardwarmte (Geothermie)
Bij Geothermie wordt gebruikt gemaakt van aardwarmte. Met een boortoren wordt een bron geboord naar een diepte van 2-3 km. Op deze diepte kan water worden ‘geoogst’ van meer dan 80 graden. Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen en vervolgens wordt het afgekoelde water weer terug gebracht in de bodem via een 2e bron. De verwachting is dat deze bronnen voldoende warmte kunnen blijven produceren, zelfs langer dan de levensduur van een kas.

Het boren van de bron is een enorm kostbare investering. Daarnaast is er een groot risico op het ‘mislukken’ van de boring. Door samen te werken met elkaar en met overheden zijn we in Nederland in staat om ervaring op te doen met deze manier van duurzame verwarming van kassen.

 

Waterzuivering
Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te groeien. Op steeds meer kwekerijen wordt gebruikt gemaakt van hergebruik van drainage water. Dit is water wat opgevangen wordt voordat het naar de ondergrond verdwijnt. In dit ‘drainage water’ zitten nog veel voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor de planten.
Door dit water opnieuw te gebruiken en te mengen met schoon water worden er minder meststoffen gebruikt.
Het drainage water bevat echter ook de ‘verkeerde stoffen’. De hoogte van deze verkeerde stoffen bepaald hoeveel water hergebruikt kan worden. Door het toepassen van nieuwe technieken ontstaan er mogelijkheden om deze ‘verkeerde stoffen’ uit het water te filteren.

 

Diffuus glas
Bij nieuwbouw kiezen steeds meer kwekers ervoor om hun kassen te bedekken met diffuus glas. Diffuus glas zorgt ervoor dat licht zich veel gelijkmatiger over het gewas verdeelt zonder schaduw of lichtvlekken. Dit leidt tot een gelijkmatiger kasklimaat.
Temperatuur en vochthuishouding kunnen zo nauwkeuriger beheerst worden, waardoor bv. het openen van de luchtramen beperkt kan worden, hetgeen leidt tot een lagere CO2 uitstoot.

 

LED –verlichting in de glastuinbouw
Een nieuwe innovatie in de tuinbouw is het gebruik van LED-belichting. Niet te vergelijken met LED verlichting welke wordt toegepast bij consumentengebruik. In de tuinbouw is sprake van ‘power-LED’s’ die een veel hogere lichtopbrengst hebben. Het grote voordeel van deze ‘power-LED’s heeft alles te maken met duurzaam ondernemen: energiebesparing ten opzichte van hogedruknatriumlampen (oranjekleurig verlichting). Hierdoor kan meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Nog een groot voordeel is dat bij gebruikmaking van LED’s de gewassen beter te sturen zijn met behulp van de verschillende kleuren in het licht. Dit ten gunste van een betere groei en een hogere kwaliteit van het product.

error: Content is protected!